Świętokrzyski e-Bazarek

41 372 22 86 wew. 249

Pomoc techniczna pn. - pt. w godz. 700  - 1500

Uwaga: kontakt do wystawcy produktu znajduje się w treści ogłoszenia

Jak się zarejestrować - film instruktażowy

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Klauzula informacyjna

 

 1. Współadministartorami Państwa danych osobowych są: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26 600 Radom, tel. 48 365-39-00 e-mail: radom@cdr.gov.pl (dalej: „CDR”) oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86, e-mail: modliszewice@sodr.pl (dalej: „ŚODR”) .
 2. CDR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby CDR. ŚODR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sodr.pl, tel. 41 372 22 84 lub pisemnie na adres siedziby ŚODR.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu:
  1. realizacji usługi Polskiego e-bazarku, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu korzystania przez Państwa z usług Polskiego e-bazarku;
  2. wywiązania się przez Współadministratorów z obowiązków spoczywających na nich na gruncie powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas wynikający z tych przepisów;
  3. ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z korzystania z usług Polskiego e-bazarku, co stanowi uzasadniony interes Współadministratorów będący przesłanką przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione z mocy prawa, w tym kontroli działań współadministratorów, podmioty świadczące usługi związane bezpośrednio lub pośrednio z utrzymaniem i funkcjonowaniem Polskiego e-bazarku, którym Współadministratorzy powierzyli przewarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów, odbiorcy usług Polskiego e-bazarka.
 5. Państwa Dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 6. Państwa dane osobowe nie będą poddawane transgranicznemu przewarzaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. W stosunku do każdego ze Współadministratorów przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy to zgoda jest przesłanką przetwarzania), bez wpływu na legalność przetwarzania odbywającego się przed wycofaniem zgody.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania spowoduje brak możliwości korzystania z usług Polskiego e-bazarku.